Back to top
Share

Όροι Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /
ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ MYPLACEUP

Ημερ. Τροποποίησης 25.4.2024

Το παρόν συμφωνητικό (εφ’ εξής καλούμενη «Σύμβαση») συνάπτεται ανάμεσα στην εταιρεία με την επωνυμία «Α.Ι. ΤΖΙΤΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με έδρα το Αιγάλεω Αττικής, οδός Ορφέως αρ. 200, ΤΚ 12241 τηλ.: 210 3457182, 210 3413910, 210 3426520 fax: 210 3413911 e-mail: info@myplaceup.com νόμιμα καταχωρημένη στην Ελλάδα με αριθμό ΓΕΜΗ 125584302000 και ΑΦΜ 800494716 (“εμείς/εμάς/η Εταιρεία”) αποκλειστική νόμιμη δικαιούχος της διαδικτυακής διεύθυνσης (domain name) υπό στοιχεία « www.myplaceup.com » από το οποίο λειτουργεί Η ψηφιακή πλατφόρμα (“MyPlaceUp”).

Στον συγκεκριμένο Ιστότοπο λειτουργεί ψηφιακή πλατφόρμα που επιτρέπει σε Εμπόρους / Κατασκευαστές / Εισαγωγής οικιακού εξοπλισμού που συμμορφώνονται με τα πρότυπα της εταιρείας να καταχωρούν και να πωλούν τα προϊόντα τους και δίνει τη δυνατότητα τόσο στους πελάτες μας όσο και σε όλους τους χρήστες του internet να ενημερωθούν άμεσα για τα προϊόντα που προσφέρουν ανεξάρτητοι πωλητές, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις κρατήσεις τους ηλεκτρονικά.

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο της εμπορικής της δραστηριότητας με το παρόν συμφωνεί με τον αντισυμβαλλόμενο – συνεργαζόμενο κατάστημα, (εφ’ εξής καλούμενο «Συνεργάτης/εσείς/εσάς») να προβάλει στον ανωτέρω αναφερόμενο Ιστότοπο τις πληροφορίες που παρέχει ο Συνεργάτης σχετικά με τα προϊόντα του, όπως το είδος, την τιμή, τις προσφορές ή μειώσεις τιμών, κ.α. μέσω της δικής του ιστοσελίδας ή όχι, για την άρτια ηλεκτρονική παρουσία του Συνεργάτη στο Διαδίκτυο αποδεχόμενος τους όρους και τις προϋποθέσεις που ακολουθούν:

1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στον συγκεκριμένο Ιστότοπο λειτουργεί ψηφιακή πλατφόρμα που επιτρέπει σε ανεξάρτητους εμπόρους / κατασκευαστές επίπλου («Πωλητές») που συμμορφώνονται με τα πρότυπα της εταιρείας να καταχωρούν και να ενημερώνουν για τα προϊόντα τους και δίνει τη δυνατότητα τόσο στους πελάτες μας όσο και σε όλους τους χρήστες του internet να ενημερωθούν άμεσα για τα προϊόντα που προσφέρουν ανεξάρτητοι πωλητές, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις κρατήσεις τους ηλεκτρονικά και να λαμβάνουν προσφορές ή μειώσεις τιμών. 

Τα συνεργαζόμενα καταστήματα / Συνεργάτες καθορίζουν την τιμή, τις προσφορές ή τις μειώσεις τιμών, την πολιτική αποστολής και επιστροφών, ενώ η συναλλαγή διεκπεραιώνεται με ασφάλεια απευθείας με τους Συνεργάτες στο φυσικό κατάστημα εκτός του MyPlaceUp.

Ο Συνεργάτης συναινεί και εγκρίνει ρητά την προβολή του συνόλου ή μέρος των προϊόντων που ο ίδιος εκθέτει μέσω της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού ή φυσικού  καταστήματος που διατηρεί στο διαδίκτυο συμπεριλαμβανομένης της προβολής αυτών μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά Facebook, Instagram, TikΤοκ) καθώς και των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτήν για τα προβαλλόμενα προϊόντα εμπορίας του από την MyPlaceUp. Καθώς και την προβολή σε ειδική ιστοσελίδα του προαναφερθέντος διαδικτυακού τόπου, της διεύθυνσης και του σταθερού τηλεφώνου το οποίο έχει δηλωθεί από πλευράς του Συνεργάτη προς ενημέρωση των καταναλωτών. Η άρνηση προβολής αυτών των πληροφοριών ή η δήλωση λανθασμένων πληροφοριών θα σημαίνει και την άμεση αναστολή της υπηρεσίας.

Ο Συνεργάτης ρητώς δηλώνει και αποδέχεται ότι δεν θα εκχωρήσει ούτε θα μεταβιβάσει για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, εν όλω ή εν μέρει, τις συμβατικές υποχρεώσεις του σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Η σύμβαση έχει διάρκεια  1 μήνες  / 1 έτος ανάλογα με την συμφωνία των συμβαλλομένων. Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της παρούσας και την καταβολή της ανάλογης με τον χρόνο διάρκειας της σύμβασης συνδρομής. Το κόστος της συνδρομής ορίζεται αναλυτικά εδώ (http://myplaceup.con/mpu-subscriptions/) ενώ η εξόφληση πραγματοποιείται στον ιστότοπο Myplaceup με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας σε περιβάλλον του Stripe. 

Εφόσον παρέλθει η χρονική περίοδος ισχύος της Συνδρομής που έχει επιλεγεί και η μη ανανέωση αυτής συνεπάγεται άρση οποιασδήποτε παροχής της Εταιρείας προς τον Συνεργάτη, σε επίπεδο υπηρεσιών και προϊόντων. Στην περίπτωση πρόωρης λύσης της παρούσας σύμβασης με ευθύνη του Συνεργάτη και εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος της Συνδρομής του  δεν επιστρέφονται χρήματα ούτε γίνεται επιμερισμός με τον χρόνο που απομένει για την ολοκλήρωση της περιόδου ισχύος της Συνδρομής.

Ο Συνεργάτης / Συνδρομητής αποκτά ένα μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο, δικαίωμα πρόσβασης στον Ιστότοπο και στις ιστοσελίδες του www.myplaceup.com  με σκοπό τη χρήση των επιμέρους λειτουργιών του υπό τον όρο και την προϋπόθεση ότι ο Συνεργάτης / Συνδρομητής (α) καταβάλλει προσηκόντως το ποσό της Συνδρομής και (β) συμμορφώνεται με όλους τους όρους της Σύμβασης και  του Όρους Χρήσης στον Ιστότοπο https://myplaceup.com/ . Τα πνευματικά δικαιώματα των πληροφοριών, λογισμικών και τεχνολογιών που υποστηρίζουν τη λειτουργία του www.myplaceup.com  παραμένουν πάντοτε στην κυριότητα της Εταιρείας και δε μεταβιβάζονται ούτε άλλως πως παραχωρούνται στο Συνεργάτη / Συνδρομητή καθ’ οιονδήποτε τρόπο έμμεσα ή άμεσα άδεια χρήσεως αυτών, ούτε ο Συνεργάτης / Συνδρομητής αποκτά οιοδήποτε δικαίωμα επ’ αυτών

3. ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Προστασία δεδομένων. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης Ιστοτόπου – MYPLACEUP παράγραφος 3 όπως ισχύει, που επισυνάπτονται στον παρόντα Ιστότοπο και οφείλετε να διαβάσετε προσεκτικά και να αποδεχτείτε πριν την οποιαδήποτε χρήση του, και ενσωματώνονται στην παρούσα σύμβαση, ενδέχεται να σας παρασχεθεί πρόσβαση σε δεδομένα των πελατών, για περιορισμένους σκοπούς και χρήσεις. Οποιαδήποτε πρόσβαση και χρήση των δεδομένων των πελατών επιτρέπεται αποκλειστικά με την αυστηρή εφαρμογή των όρων και των προϋποθέσεων όπως ισχύουν και οποιαδήποτε αδυναμία συμμόρφωσης με τους όρους ή παραβίασή τους θα αποτελέσει βάση για την άμεση λύση της παρούσας Συμφωνίας και τον τερματισμό της συμμετοχής σας στο MYPLACEUP.

Εμπιστευτικότητα. Συμφωνείτε ότι θα επιδεικνύετε εύλογο επίπεδο επιμέλειας και διακριτικότητας προκειμένου να αποτρέπετε ή να περιορίζετε τη χρήση, γνωστοποίηση ή αναπαραγωγή των Εμπιστευτικών πληροφοριών μας. Στις “Εμπιστευτικές πληροφορίες” περιλαμβάνονται ενδεικτικά πληροφορίες πελατών, παραγγελιών, ονόματος domain, Υπηρεσιών ή μάρκετινγκ ή οποιεσδήποτε άλλες μη δημόσιες πληροφορίες. Στις εμπιστευτικές πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται πληροφορίες, ανεξαρτήτως χαρακτηρισμού, οι οποίες είναι ή γίνονται μεταγενέστερα διαθέσιμες δημοσίως χωρίς από μέρους σας αθέτηση καμίας υποχρέωσης δυνάμει της παρούσας Σύμβασης και περιήλθαν σε γνώση σας από άλλη πηγή και όχι από εμάς και με άλλον τρόπο που δεν εμπίπτει σε αθέτηση άλλης υποχρέωσης εμπιστευτικότητας δυνάμει της παρούσας Σύμβασης ή αναπτύσσονται ανεξαρτήτως από εσάς. Η εν λόγω υποχρέωση ισχύει τρία (3) έτη μετά τον τερματισμό της συμμετοχής του Συνεργάτη στο παρόντα Ιστότοπο .

Προκειμένου να γίνεται δεκτή η προβολή των προϊόντων του Συνεργάτη στον Ιστότοπο της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω, θα πρέπει το ηλεκτρονικό / φυσικό κατάστημα του Συνεργάτη να πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, σε αντίθετη δε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως την παρούσα Σύμβαση.

Να δηλώνει αληθή στοιχεία και όχι παραπλανητικά στοιχεία κατά την καταχώρηση της εταιρείας ή των προϊόντων του καθώς και καθ’ όλη την διάρκεια της παρούσας σύμβασης λ.χ. και όχι περιοριστικά την διεύθυνση του καταστήματος ή της εταιρείας, τον τηλεφωνικό αριθμό ή την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας ή σχετικές πληροφορίες με τα προϊόντα του καθώς και να εφαρμόζει πλήρως τις κατά δήλωση Τήρηση των κατά δήλωση του Συνεργάτη παρεχόμενες υπηρεσίες όπως τρόποι πληρωμής, όροι επιστροφής, έξοδα αποστολής κ.α.

Πρότυπα δεοντολογίας. Τυχόν δωροληψία ή δωροδοκία σε αντάλλαγμα για αγορές από πελάτες απαγορεύεται και επιφέρει τον τερματισμό συμμετοχής του Συνεργάτη στο παρόντα Ιστότοπο.

Αναλήθειες. Συμφωνείτε ότι δεν θα προβείτε σε ψευδείς ή παραπλανητικούς ισχυρισμούς σχετικά με την τιμή, την ποιότητα, την αξία, τη συμπερίληψη, τη δυνατότητα/ κόστος παράδοσης ή τη διαθεσιμότητα οποιωνδήποτε Προϊόντων / Υπηρεσιών. Ενώ με τη παρούσα ο Συνεργάτης συμφωνεί ότι απέχει από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που απαγορεύεται από το Ν. 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτή, όπως ισχύει, το Π.Δ. 131/2003 όπως ισχύει, και την κείμενη νομοθεσία για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Διατηρούμε δε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να ακυρώσουμε το λογαριασμό σας για λόγους μη συμμόρφωσης με τους παρόντες όρους. Συμφωνείται ότι η παρεχόμενη υπηρεσία της Εταιρείας συνίσταται στην απλή αναμετάδοση των πληροφοριών που παρέχει ο Συνεργάτης είτε θα συλλέγει από την ιστοσελίδα του Συνεργάτη η Εταιρεία

Μη μεταβασιμότητα. Ο λογαριασμός Συνεργάτη που διαθέτετε είναι μη μεταβιβάσιμος και δεν δύναται να πωληθεί ξεχωριστά ή σε συνδυασμό με την πώληση ενός υπάρχοντος Ιστότοπου ή υπάρχουσας επιχείρησης.

Δικαιώματα ελέγχου. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι μπορούμε να προβούμε σε έλεγχο του Ιστοτόπου/ καταστήματος σας ή των πληροφοριών που «ανεβάζετε» στον παρόντα Ιστότοπο και να ζητήσουμε αρχεία και τεκμηρίωση, προκειμένου να καταδειχθεί η συμμόρφωσή σας προς τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να ακυρώσουμε τον λογαριασμό σας για λόγους μη συμμόρφωσης προς τους όρους της παρούσας Σύμβασης.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Οφείλετε να χρησιμοποιείτε όλα τα προγράμματα υπολογιστών, το υλικό τεκμηρίωσης και τις πληροφορίες που αποτελούνται ή περιέχουν αποκλειστικές πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με την εταιρεία- Ιστότοπο μας για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. Δεν επιτρέπεται η ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα του παρόντα Ιστοτόπου  ή η εξώθηση άλλων να το πράξουν.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσίας ή άλλα στοιχεία πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία ανήκουν στην Εταιρεία ή στις συνδεδεμένες εταιρείες (συνεργάτες) αυτής, εκτός εάν έχετε εξουσιοδοτηθεί ειδικώς από εμάς, και δεν επιτρέπεται να κατοχυρώσετε κανένα εμπορικό σήμα που είναι ουσιωδώς παρόμοιο ή προκαλεί σύγχυση λόγω ομοιότητας με σήμα που ανήκει στην Εταιρεία ή στις συνδεδεμένες εταιρείες (συνεργάτες) αυτής και δεν επιτρέπεται να κατοχυρώσετε ή να διατηρήσετε διαδικτυακά ονόματα domain τα οποία περιέχουν όρους που καλύπτονται από εμπορικά σήματα τα οποία ανήκουν στην Εταιρεία ή στις συνδεδεμένες εταιρείες (συνεργάτες) αυτής (ή ονόματα domain που προκαλούν σύγχυση λόγω ομοιότητας με τα ανωτέρω). Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε κανένα στοιχείο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή των συνδεδεμένων εταιρειών (συνεργατών) αυτής στις διαφημίσεις σας, εκτός εάν σας παράσχουμε ειδική εξουσιοδότηση ως προς αυτό. 

Δεν παραχωρείται και δεν παρέχεται σε εσάς κανενός είδους άδεια ή δικαίωμα δυνάμει πνευματικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων επί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, σήματος υπηρεσίας ή άλλο αποκλειστικό δικαίωμα ιδιοκτησίας ή σχετική άδεια, δυνάμει της παρούσας Σύμβασης.

5. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή προσωρινής μη λειτουργίας των συστημάτων και του δικτύου της Εταιρείας, συμφωνείται ρητώς ότι ουδεμία ευθύνη θα φέρει η Εταιρεία ως προς την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν θετικής ή αποθετικής ζημίας υποστεί ο Συνεργάτης εκ του λόγου αυτού. Εφόσον η κατά τα άνω οφειλόμενη διακοπή ή δυσλειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας διαρκέσει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο αυτό των πέντε (5) μηνών, τότε ο Αποδέκτης δικαιούται, εφόσον το επιθυμεί, να ζητήσει τη διακοπή της παρεχόμενης προς αυτόν υπηρεσίας.

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή προσωρινής μη λειτουργίας των συστημάτων του Συνεργάτη που οφείλεται σε βλάβη της λειτουργίας του εξοπλισμού του Συνεργάτη και πιθανότητα μη ορθής εμφάνισης των πληροφοριών στον Ιστότοπο της Εταιρείας, συμφωνείται ότι η Εταιρεία δικαιούται, προς αποφυγή του κινδύνου παραπλάνησης των χρηστών της να ειδοποιήσει τον Συνεργάτη και ταυτόχρονα να προχωρήσει στην προσωρινή διακοπή της παρεχόμενης προς αυτόν υπηρεσίας, μέχρι το χρόνο αποκατάστασης της βλάβης από τον Συνεργάτη.

Η Εταιρεία δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφη καταγγελία κοινοποιούμενη στον Συνεργάτη με κάθε πρόσφορο μέσο.

O Συνεργάτης δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφη καταγγελία κοινοποιούμενη στην Εταιρεία. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την επομένη της κοινοποίησης της καταγγελίας στην Εταιρεία και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει εκπληρώσει το σύνολο των συμβατικών υποχρεώσεων του μέχρι την καταγγελία. Στην περίπτωση πρόωρης λύσης της παρούσας σύμβασης με ευθύνη του Συνεργάτη και εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος της Συνδρομής του  δεν επιστρέφονται χρήματα ούτε γίνεται επιμερισμός με τον χρόνο που απομένει για την ολοκλήρωση της περιόδου ισχύος της Συνδρομής.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, να προβαίνει σε αλλαγές ή τροποποιήσεις της παρούσας Σύμβασης, τυχόν πολιτικών ή συμβάσεων που ενσωματώνονται στο παρόν και οποιωνδήποτε ορίων ή περιορισμών, οποιαδήποτε στιγμή. Οι εν λόγω αλλαγές ή τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτησή τους στον παρόντα Ιστότοπο. Η από μέρους σας χρήση του  MyPlaceUp μετά τις εν λόγω αλλαγές ή τροποποιήσεις θα συνιστούν την από μέρους αποδοχή των όρων της Σύμβασης μετά την τελευταία αναθεώρησή τους. Ενδέχεται κατά καιρούς να σας ειδοποιούμε για αλλαγές ή τροποποιήσεις στην παρούσα Σύμβαση μέσω email. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να διατηρείτε ενημερωμένα τα δεδομένα σας στον λογαριασμό Συνεργάτη που διαθέτετε. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση αδυναμίας σας να λάβετε ειδοποίηση email, εάν η εν λόγω αδυναμία είναι αποτέλεσμα εσφαλμένης διεύθυνσης email.

Η παρούσα αποτελεί την πλήρη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και αντικαθιστά οποιαδήποτε μεταξύ τους προφορική ή έγγραφη συμφωνία. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων αυτής θα ισχύει μετά την ανάρτησή της στον Ιστότοπο www.myplaceup.com